ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

มีทรัพยากรมากในหมู่บ้านเลยสนใจอยากทำ เพราะปล่อยทรัพยากรให้ทิ้งไว้ก็สูญเปล่า ประกอบกับตนเองมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว จึงคิดที่จะนำมาให้ประโยชน์และทำเป็นอาชีพเสริม

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.นำดอกหญ้ามาตากแดดให้แห้ง
 2.นำดอกหญ้ามามัดรวมกัน
 3.ใช้เชือกฟางหรือเชือกไนล่อนสอยเข้ากับเข้มเย็บกระสอบแล้วแทงเข้าตรงกล้ามัดดอกหญ้า จัดมัดดอกหญ้า และใช้มีดตัดโคนรัดดอกหญ้าที่ถักแล้ว
 4.ใช้ด้ามไม้ไผ่ที่รมควันมาเสียบตรงกลางและตอกตะปู เพื่อให้มัดดอกหญ้ากับด้ามในแน่น
 5.ใช้น้ำมันยาหรือชันผสมน้ำมันก๊าดทาบริเวณที่ตัว ใช้เวลาการทำ 3-5 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ดอกแขม
 - ไม้ไผ่
 - หวาย
 - น้ำมันยาง
 - แปรง
 - ค้อน
 - ตะปู

การเรียนรู้
เรียนรู้จากคุณครู โดยจากการสังเกต สอบถาม และนำมาปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 15 วัน ภูมิปัญญานี้สามารถนำไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน และผู้ที่มีความสนใจ สามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นแบบอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.วันวิสา ทำมา,น.ส.ธิดารัตน์ ประทุมชัย,น.ส.ศิรภัสสร วรรณชัย วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นางแดง โคตรทา
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login