โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

ความเป็นมา


ตั้งอยู่ที่บ้านนาชมภู หมู่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภูเกิดจากชาวบ้านได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอนายูงขอให้ประสานขอความอนุเคราะห์ให้ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปจัดตั้งโรงเรียนและจัดครู ตชด. ไปทำหน้าที่สอนด้วย เนื่องจากหมู่บ้านนาชมภู ตั้งอยู่ห่างคมนาคมเด็กนักเรียนในหมู่บ้านจะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านก้องซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง อยู่ห่างประมาณ 5 กิโลเมตร ทำให้การเดินทางไปเรียนหนังสือของเด็กนักเรียนเป็นไปด้วยความลำบากโดยเฉพาะฤดูฝน กลัวว่าเด็กจะได้รับอันตรายในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ผู้ใหญ่บ้านได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดสอนได้ เนื่องจากที่ดินที่จะจัดตั้งโรงเรียนไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ จากนั้นชาวบ้านจึงทำหนังสือขอให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จัดตั้งโรงเรียนให้ และได้รับการอนุมัติจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนทำการเปิดการเรียนการสอน เมื่อ 20 มิถุนายน 2538 โดยมีนักเรียนจำนวน 33 คน เป็นชาย 12 คน เป็นหญิง 21 คน มีครู ตชด. 5 นาย โดยมีอาคารเรียนชั่วคราวตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มุงหญ้าคาและโต๊ะ เก้าอี้ทำจากไม้ปีก ต่อมามีราษฎรในหมู่บ้าน คือ นายบุญเพ็ง วิสาขา บริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ นายสุที ศรีคำม่วม จำนวน 7 ไร่ 2 งาน และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 5 ไร่ รวมที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด 18 ไร่ 2 งาน ต่อมา ปี 2540 โรงแรมอมารี ได้บริจาคงบก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้
  1.งบสร้างอาคารเรียน 732,000 บาท
  2.งบจัดซื้ออุปกรณ์ประจำโรงเรียน 173,000 บาท
  3.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 895,660 บาท
การก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2540 และได้มาทำการเรียนการสอนใน อาคารเรียนหลังใหม่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2540


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2547 นายโอฬาร วีรวรรณ และศิษยานุศิษย์วัดป่าภูก้อนได้มอบอาคารเรียนเด็กเล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ให้กับโรงเรียนจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 250,000 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนแห่งนี้จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 และวันที่ 23 มกราคม 2550 มี นายดาบตำรวจ บำรุง หัสโน ทำหน้าที่ครูใหญ่

  ปี พ.ศ. 2538-2543 ร้อยตำรวจตรี สฤษดิ์ ธรรมเจริญ ทำหน้าที่ครูใหญ่
  ปี พ.ศ. 2543-2547 จ่าสิบตำรวจ สุชาติ บุญหาญ ทำหน้าที่ครูใหญ่
  ปี พ.ศ. 2547-2549 ร้อยตำรวจโท ประเสริฐ อินทะวงษ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่
  ปี พ.ศ. 2549-2550 ร้อยตำรวจโทสงวน โสดก ทำหน้าที่ครูใหญ่
  ปี พ.ศ. 2550-2553 ร้อยตำรวจเอกสุกำธร อ่อนผิว
  ปี พ.ศ. 2554-2557 และ ร้อยตำรวจโทสุครีพ โพธิ์ชัย ทำหน้าที่ครูใหญ่
  ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน


ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้นประถมศึกษาปี 6 นักเรียนชายมี 33 คน นักเรียนหญิง29 คน รวม 62 คน มีครูตชด.ทั้งหมด 6 นาย ครูพี่เลี้ยงดูแลเด็ก 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน

การติดต่อ

ที่อยู่ บ้านนาชมภู หมู่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login