โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม

ความเป็นมา

ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเวียงงามหมู่ 8 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จุดพิกัด TE 019809 จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2523 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงามเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดทำหนังสือขอรับการจัดตั้งโรงเรียนไปยังอำเภอน้ำโสมแต่ทางอำเภอน้ำโสมไม่สามารถจัดตั้งให้ได้ เนื่องจากขาดบุคลากรและขณะนั้นยังเป็นเขตพื้นที่สีชมพู หลังจากนั้นชาวบ้านจึงทำหนังสือขอให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จัดตั้งโรงเรียนให้ และได้ออกตรวจสภาพหาข้อมูลต่าง ๆ เห็นควรจัดตั้งโดยคำนึงถึงการศึกษาเพื่อให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้และมองเห็นความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศชาติ จึงได้ส่งข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนทำหน้าที่ครู จำนวน 4 นายมาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวร่วมกับชาวบ้าน โดยได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 15 ไร่ มี จ.ส.ต.สมาน วิรุณพันธ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรก ร่วมกับชาวบ้าน โดยได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 15 ไร่ จากนายก้าน ธิตปัน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2523 มีนักเรียนรวม 18 คน แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 8 คน มี จ.ส.ต.สมาน วิรุณพันธ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่
   
ปี พ.ศ.2530 นิสิตอาสาสมัครชมรมค่ายพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชาวบ้านห้วยเวียงงาม และตำรวจตระเวนชายแดน ได้สร้างอาคารใหม่ เป็นอาคารแบบ สปช. 102 ขนาด 4 ห้องเรียน พร้อมห้องน้ำ เสาธง แท้งก์เก็บน้ำฝน ป้ายชื่อโรงเรียน และสนามเด็กเล่น

ปี 2549 บริษัทค๊อกนิสไทยจำกัด ให้การสนับสนุนและดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบมาตรฐาน ตชด.101/2541 ขนาด 8.50 x 42 x 3.50 เมตร จำนวน 1หลัง ซ่อมแซม ปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนและติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ทรงปลูกต้นมะม่วง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ทรงปลูกต้นลำไยพันธุ์อีดอ
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
    
ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 147 คน นักเรียนชาย 90 คน นักเรียนหญิง 57 คน ครูตชด. 7 นาย ผดด. 2 คน  ครูอาสา 1 คน ทั้งหมด 10 นาย

การติดต่อ

ที่อยู่ บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ 8 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login