ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

» กองทุนกล้วยฉาบ
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางระแหง อรัญทิพย์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» กองทุนกล้วยฉาบ
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นางนารี สมโชค ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» กองทุนกล้วยฉาบ
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางหัส ปลัดครบุรี ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» กองทุนกล้วยฉาบ
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางหนูนา พยุงวงษ์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» กองทุนกล้วยฉาบ
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นางจินตนา สมโชค ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» กองทุนกล้วยฉาบ
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางคำบาง โนนแก่นคอย ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» กองทุนธนาคารข้าว
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นายอุดม ไกยราช ชุมชน : บ้านนาชมภู
» กองทุนเงินล้านบ้านนาชมภู
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นายถวิล นามวิชัย ชุมชน : บ้านนาชมภู
» โรงสีข้าว
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นายเฮ่ง สายโสธร ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» กองทุนเงินล้านบ้านห้วยเวียงงาม
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นายทองใบ ผาภูเวียง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» กลุ่มยางห้วยเวียงงาม
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นายทัด อาชนะชัย ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» เงินออม ซีซีเอฟ
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นางจิราภรณ์ เหี้ยมเหิน ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
pages :
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login