ด้านภาษาและวรรณกรรม

» ผญา
ภูมิปัญญา : ด้านภาษาและวรรณกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,
ปราชญ์ : นายน้อย โพธิ์วงค์ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» สรภัญญะ
ภูมิปัญญา : ด้านภาษาและวรรณกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,
ปราชญ์ : จ.ส.ต.ศรัญยู ศรีวิวัฒน์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» แหล่
ภูมิปัญญา : ด้านภาษาและวรรณกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,
ปราชญ์ : จ.ส.ต.ศรัญยู ศรีวิวัฒน์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» สรภัญญะ
ภูมิปัญญา : ด้านภาษาและวรรณกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
ปราชญ์ : นางจันทร์สี วงสีสา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» สรภัญญะ
ภูมิปัญญา : ด้านภาษาและวรรณกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
ปราชญ์ : นางค้ำ คำมะนาถ ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
pages :
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login