ด้านโภชนาการ

» ปลาส้ม
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางแดง โคตรทา ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» หน่อไม้ดอง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางหนูนา พยุงวงษ์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» หน่อไม้แห้ง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางวันชัย ชัยโชค ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» ปลาร้า
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางนารี สมโชค ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» หน่อไม้ถุง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางขวัญใจ ธิลา ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» หน่อไม้แห้ง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางอรนุช นามวงษ์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» หน่อไม้ดอง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางอรนุช นามวงษ์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» มะม่วงดอง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางอินทรี สุนนท์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» ผักดอง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : ด.ต.หญิงสุรชัย แสงคำ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» ปลาร้า
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : ด.ต.หญิงสุรชัย แสงคำ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» หน่อไม้ปี๊บ
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายณรงค์ชัย เวียงคำ ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» หน่อไม้ดอง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายณรงค์ชัย เวียงคำ ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» หน่อไม้ดอง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางพวน สุวรรณพล ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» ปลาร้า
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางดลยา ประดิษฐ์จา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» หน่อไม้ดอง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางดลยา ประดิษฐ์จา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» หน่อไม้ถุง
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางดลยา ประดิษฐ์จา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» น้ำอ้อยสด
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางสวัสดิ์ ไชยศรีเมือง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» กล้วยทอดกรอบ
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางสวัสดิ์ ไชยศรีเมือง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» ขนมปาด
ภูมิปัญญา : ด้านโภชนาการ กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางสวัสดิ์ ไชยศรีเมือง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
pages :
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login