บ้านเทพภูเงิน

ประวัติความเป็นมา

    บ้านเทพภูเงิน หมู่ 7 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นชุมชนที่ยังไม่จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก่อนบ้านเทพภูเงินเป็นพื้นที่สีแดงเป็นฐานของ ผกค.(ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) เมื่อปี พ.ศ. 2520-2524 และที่บริเวณลำห้วยมีต้นมะค่าพึงเป็นโรงพยาบาลของ ผกค. เมื่อปี พ.ศ. 2524 ทางราชการได้สร้างอ่างเก็บน้ำ “น้ำทรงตอนบน” ขึ้นที่บ้านเทพประทาน ทำให้พื้นที่ทำกินของราษฎรถูกน้ำท่วม ทางราชการจึงได้จัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรที่ได้รับความเสียหายจำนวน 40 ครอบครัว โดยนายบันลือศักดิ์ อุดมอริยทรัพย์ นายอำเภอน้ำโสมในขณะนั้น ได้มีคำสั่งให้นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอน้ำโสมและคณะไปจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับราษฏรดังกล่าว
    ในปี พ.ศ. 2525 นายพนม นันทวิสิทธิ์ นายอำเภอน้ำโสม ได้มีคำสั่งให้นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวทุรกันดารมาก การคมนาคมลำบาก ส่วนราชการไม่เคยให้ความช่วยเหลือและไม่มีผู้นำ ต่อมาได้มีนายผุย สอนบัว นายสุดใจ อรัญทิศ นายขาว โสดา นายทองม้วน อินชนะวินิจ และนายภานุพงศ์ ภัทรคนงาม ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ทำกินของตัวเอง เมื่อเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านมีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน 7 ครอบครัว และรวมกันเป็นชุมชน “เทพภูเงิน” คำว่า เทพ มาจากที่เดินที่ถูกน้ำท่วมตามโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำที่บ้านเทพประทาน และที่ดินที่ถูกจัดสรรได้เท่ากับที่ได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าแผ่นดิน คำว่าภู มาจากพื้นที่ทำกินที่เป็นภูเขา คำว่า เงิน มาจากราษฎรได้ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก เงินก็จะไหลมาเทมาจากน้ำยางพาราที่ขาย จึงเป็นที่มาของคำว่าเทพภูเงิน

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ลาดชัน และเป็นภูเขา ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนเรียงรายตามไหล่เขา

อาชีพ
ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป

การคมนาคม
ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 125 กิโลเมตร

ประชากร
จำนวนประชากร 247 คน
จำนวนครัวเรือน 65 ครัวเรือน

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login