ด้านศิลปกรรม

» เฟอร์นิเจอร์ไม้
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางหนูนิน ดีลุนชัย ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» เฟอร์นิเจอร์ไม้
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายพงษ์ศักดิ์ สมโชค ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» เฟอร์นิเจอร์ไม้
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายดิเรก พาแกคำ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» เฟอร์นิเจอร์ไม้
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายจันเรียน ดีลุนชัย ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» เฟอร์นิเจอร์ไม้
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายจันทวี บุญรัตน์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» ประพันธ์เพลงและแต่งทำนองเพลง
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,
ปราชญ์ : นายพุทธ โพธิ์วงค์ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» เซิ้งบั้งไฟ
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,
ปราชญ์ : นายน้อย โพธิ์วงค์ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» มวยไทย
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : พ.ต.ต.สุกำธร อ่อนผิว ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» ดอกไม้ประดิษฐ์
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : ด.ต.หญิงสมสมัย ทิพย์วัฒน์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» หมอลำ
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,
ปราชญ์ : นางหนูเพียร สิงห์ทองลา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» หมอลำ
ภูมิปัญญา : ด้านศิลปกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,
ปราชญ์ : นายไพโรจน์ เนตรแสง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
pages :
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login