บ้านห้วยเวียงงาม

ประวัติความเป็นมา

     
 บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ 8 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จุดพิกัด TE 019809 เดิมชื่อว่าบ้านห้วยผีหลอก ในอดีตพื้นที่หมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าไม้นานาชนิด เช่น ต้นยาง ประดู่ มะค่า เป็นต้น ชื่อบ้านห้วยผีหลอกที่มาของชื่อเนื่องจากชาวบ้านได้เข้ามาหาปลาที่ลำห้วยสายหนึ่ง มีปลาชุกชุมมาก แต่เมื่อวิดน้ำแห้งแล้วปลากลับหายไปหมด และหมู่บ้านได้ตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยนี้ ชาวบ้านได้อาศัยลำห้วยเป็นที่ทำมาหากินตลอดมา 
    เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้มีชาวบ้านเข้ามาอยู่ประมาณ 10 ครัวเรือน ต่อมาก็มีชาวบ้านย้ายเข้ามาอีกเรื่อยๆ ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ได้มีการก่อตั้งหมู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายโดยได้แยกออกจากบ้านห้วยทราย และชาวบ้านได้มีมติเปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านห้วยเวียงงาม ตามชื่อของภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน
 

    ลักษณะภูมิประเทศ
    เป็นที่ราบสูง สภาพหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลาดชัน ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง

    อาชีพ
    ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ทำสวนยางพารา ทำนา และรับจ้างทั่วไป 

    การคมนาคม
    ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 120 กิโลเมตร
   
    จำนวนประชากร 
    จำนวนประชากร 616 คน ชาย 324 คน หญิง 292 คน จำนวนครัวเรือน 163 ครัวเรือน   

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login