ด้านเกษตรกรรม

» แก้ปัญหาดินเค็ม
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,
ปราชญ์ : นายภานุพงศ์ ภัทรคนงาม ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» สวนยางพารา
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายสมเกียรติ ขำเจริญ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางจุมมณี รุ่งเรือง ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» ถั่วฝักยาว
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายประเสริฐ เอี่ยมศรี ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายนิพนธ์ ศรีคำม่วม ชุมชน : บ้านนาชมภู
» ปลูกมันสําปะหลัง
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายชาลี ดวงจันทร์ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» ปลูกผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางนิล วระศิริ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางสุดใจ มีชัยโย ชุมชน : บ้านนาชมภู
» ปลูกแตงกวา
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางหนูเจียม พันก่ำ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» ปลูกลำไย
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายสมพงษ์ จันทร์ภิรมย์ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» ปลูกมันสำปะหลัง
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางดารุณี บุตตะมะ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» สวนยางพารา
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางบุญมี น้อยมะลิวัลย์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» ปลูกมันสำปะหลัง
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางหนูนิน พยุงวงษ์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» น้ำหมักชีวภาพ
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายบวร ทิพย์อาสน์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» ปลูกพริก
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางดวงดาว โสดา ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» เพาะเลี้ยงปลาผสมผสาน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายหมั่น บุตรน้อย ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» เพาะเลี้ยงปลาดุก
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางสำราญ พานอนันต์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» ปลูกกล้วยน้ำหว้า
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายอำพร ประเสริฐสุข ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» สวนยางพารา
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายบุญทัน มงคล ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» น้ำหมักชีวภาพ
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายสมหมาย ภูผิวผา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» สวนยางพารา
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางสุคล พิมพ์จันทร์ ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» ปลูกผักปลอดสารพิษ
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางประจิต โสมัตนัย ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» น้ำหมักชีวภาพ
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายทองพูน ทองเมือง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» สวนยางพารา
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายประทีป ฉัตรสุวรรณ ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» เพาะชำต้นไม้
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางจงจิตร สุริโย ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» ปลูกไผ่รวก
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายณรงค์ชัย เวียงคำ ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» เพาะเลี้ยงไก่บ้าน
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายพลอย ลีปอพาน ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» เพาะเลี้ยงกบ
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายบรรจง วงสีสา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
pages :
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login