ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเทพภูเงิน


นางวันชัย ชัยโชค
บ้านเทพภูเงิน

นางหนูนิน ดีลุนชัย
บ้านเทพภูเงิน

นายพงษ์ศักดิ์ สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นายดิเรก พาแกคำ
บ้านเทพภูเงิน

นายจันเรียน ดีลุนชัย
บ้านเทพภูเงิน

นายจันทวี บุญรัตน์
บ้านเทพภูเงิน

นางระแหง อรัญทิพย์
บ้านเทพภูเงิน

นางนารี สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นางคำบาง โนนแก่นคอย
บ้านเทพภูเงิน

นายธีรเดช พลทอง
บ้านเทพภูเงิน

นายนิยม ทศแสง
บ้านเทพภูเงิน

นายไฉน พันธวงษา
บ้านเทพภูเงิน

นายปราโมทย์ พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นายรุจน์ ขาวซอย
บ้านเทพภูเงิน

นางพิมลรัตน์ ชนะพันธ์
บ้านเทพภูเงิน

นางแจ้ง ลุคเชษฐ์
บ้านเทพภูเงิน

นางหนูนา พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นางแดง โคตรทา
บ้านเทพภูเงิน

นางสาวอรัญญา นามวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นายทองเรียน คุณต่าย
บ้านเทพภูเงิน

นางอุไรวรรณ ศูนย์ราช
บ้านเทพภูเงิน

นางหัส ปลัดครบุรี
บ้านเทพภูเงิน

นางจินตนา สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นางวิกานดา พลทอง
บ้านเทพภูเงิน

นางสาววิรัญดา อาสาจิต
บ้านเทพภูเงิน

นายสมาน สอนเต็ม
บ้านเทพภูเงิน

นายภานุพงศ์ ภัทรคนงาม
บ้านเทพภูเงิน

นายสมเกียรติ ขำเจริญ
บ้านเทพภูเงิน

นางจุมมณี รุ่งเรือง
บ้านเทพภูเงิน

นายบุญถม สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นายประเสริฐ เอี่ยมศรี
บ้านเทพภูเงิน

นางหนูนิน พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นางดวงดาว โสดา
บ้านเทพภูเงิน

นายอำพร ประเสริฐสุข
บ้านเทพภูเงิน
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login