ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านห้วยเวียงงาม


นายประทีป ฉัตรสุวรรณ
บ้านห้วยเวียงงาม

นางพวน สุวรรณพล
บ้านห้วยเวียงงาม

นางดลยา ประดิษฐ์จา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางสุพรรษา คำมะนาธ
บ้านห้วยเวียงงาม

นางสวัสดิ์ ไชยศรีเมือง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายบุญไหล สาพร
บ้านห้วยเวียงงาม

นายไพโรจน์ เนตรแสง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายทองใบ ผาภูเวียง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายทัด อาชนะชัย
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจิราภรณ์ เหี้ยมเหิน
บ้านห้วยเวียงงาม

นางบุณเส็ง ทองเมือง
บ้านห้วยเวียงงาม

นางหนูเพียร สิงห์ทองลา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจันทร์สี วงสีสา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางพาส บัวระภา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางประมวล บุญชัย
บ้านห้วยเวียงงาม

นางค้ำ คำมะนาถ
บ้านห้วยเวียงงาม

นางบุญเฮือง แก้วสว่าง
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจันทเกษ วงษา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางประจิต โสมัตนัย
บ้านห้วยเวียงงาม

นายบุญทัน มงคล
บ้านห้วยเวียงงาม

นายสมหมาย ภูผิวผา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางสุคล พิมพ์จันทร์
บ้านห้วยเวียงงาม

นายทองพูน ทองเมือง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายณรงค์ชัย เวียงคำ
บ้านห้วยเวียงงาม

นายพลอย ลีปอพาน
บ้านห้วยเวียงงาม

นายบรรจง วงสีสา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจงจิตร สุริโย
บ้านห้วยเวียงงาม
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login