ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านนาชมภู


นายอุดม ไกยราช
บ้านนาชมภู

นายถวิล นามวิชัย
บ้านนาชมภู

นายบังออน ทองดง
บ้านนาชมภู

นายคำผล ศรีคำม่วม
บ้านนาชมภู

นางเสียน นาโรม
บ้านนาชมภู

นายสุธี ศรีคำม่วม
บ้านนาชมภู

นายน้อย โพธิ์วงค์
บ้านนาชมภู

นางบรรเทา วิสาขา
บ้านนาชมภู

นางปราณี ศรีภูธร
บ้านนาชมภู

นางบาศรี ดีลุนชัย
บ้านนาชมภู

นางบัวฮอง หาสาง
บ้านนาชมภู

นายชาลี ดวงจันทร์
บ้านนาชมภู

นางนิล วระศิริ
บ้านนาชมภู

นางสุดใจ มีชัยโย
บ้านนาชมภู

นางดารุณี บุตตะมะ
บ้านนาชมภู
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login