ด้านแพทย์แผนไทย

» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางพิมลรัตน์ ชนะพันธ์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายประเสริฐ เอี่ยมศรี ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางแจ้ง ลุคเชษฐ์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นางเสียน นาโรม ชุมชน : บ้านนาชมภู
» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นางบัวศรี ชาวเหนือ ชุมชน : บ้านนาชมภู
» สมุนไพรพื้นบ้าน
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นายหา ชาหล่อน ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» โรคกระเพาะ
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นายหา ชาหล่อน ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นางบัววัน นะตะพรม ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นางจันทเกษ วงษา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» ลูกประคบ
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นางจันทเกษ วงษา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» ลูกประคบ
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นางบุณเส็ง ทองเมือง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» ลูกประคบ
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,
ปราชญ์ : นางหนูเพียร สิงห์ทองลา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
pages :
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login