ปราชญ์ชาวบ้านทั้งหมด


นายสุนทร แสงศรีเรือง
บ้านนาเมืองทอง

นางน้อย สุนนท์
บ้านนาเมืองทอง

นายประทีป ฉัตรสุวรรณ
บ้านห้วยเวียงงาม

นางวันชัย ชัยโชค
บ้านเทพภูเงิน

นางหนูนิน ดีลุนชัย
บ้านเทพภูเงิน

นายพงษ์ศักดิ์ สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นายดิเรก พาแกคำ
บ้านเทพภูเงิน

นายจันเรียน ดีลุนชัย
บ้านเทพภูเงิน

นายจันทวี บุญรัตน์
บ้านเทพภูเงิน

นางระแหง อรัญทิพย์
บ้านเทพภูเงิน

นางนารี สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นางคำบาง โนนแก่นคอย
บ้านเทพภูเงิน

นายธีรเดช พลทอง
บ้านเทพภูเงิน

นายนิยม ทศแสง
บ้านเทพภูเงิน

นายไฉน พันธวงษา
บ้านเทพภูเงิน

นายปราโมทย์ พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นายรุจน์ ขาวซอย
บ้านเทพภูเงิน

นางพิมลรัตน์ ชนะพันธ์
บ้านเทพภูเงิน

นางแจ้ง ลุคเชษฐ์
บ้านเทพภูเงิน

นางหนูนา พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นางแดง โคตรทา
บ้านเทพภูเงิน

นางสาวอรัญญา นามวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นายทองเรียน คุณต่าย
บ้านเทพภูเงิน

นางอุไรวรรณ ศูนย์ราช
บ้านเทพภูเงิน

นางหัส ปลัดครบุรี
บ้านเทพภูเงิน

นางจินตนา สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นางวิกานดา พลทอง
บ้านเทพภูเงิน

นางสาววิรัญดา อาสาจิต
บ้านเทพภูเงิน

นายสมาน สอนเต็ม
บ้านเทพภูเงิน

นายภานุพงศ์ ภัทรคนงาม
บ้านเทพภูเงิน

นายสมเกียรติ ขำเจริญ
บ้านเทพภูเงิน

นางจุมมณี รุ่งเรือง
บ้านเทพภูเงิน

นายบุญถม สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

นายประเสริฐ เอี่ยมศรี
บ้านเทพภูเงิน

นายอุดม ไกยราช
บ้านนาชมภู

นายถวิล นามวิชัย
บ้านนาชมภู

นายบังออน ทองดง
บ้านนาชมภู

นายคำผล ศรีคำม่วม
บ้านนาชมภู

นางเสียน นาโรม
บ้านนาชมภู

นายสุธี ศรีคำม่วม
บ้านนาชมภู

นายน้อย โพธิ์วงค์
บ้านนาชมภู

นางบรรเทา วิสาขา
บ้านนาชมภู

นางปราณี ศรีภูธร
บ้านนาชมภู

นางบาศรี ดีลุนชัย
บ้านนาชมภู

นางบัวฮอง หาสาง
บ้านนาชมภู

นายชาลี ดวงจันทร์
บ้านนาชมภู

นางนิล วระศิริ
บ้านนาชมภู

นางสุดใจ มีชัยโย
บ้านนาชมภู

นางดารุณี บุตตะมะ
บ้านนาชมภู

นางพวน สุวรรณพล
บ้านห้วยเวียงงาม

นางดลยา ประดิษฐ์จา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางสุพรรษา คำมะนาธ
บ้านห้วยเวียงงาม

นางสวัสดิ์ ไชยศรีเมือง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายบุญไหล สาพร
บ้านห้วยเวียงงาม

นายไพโรจน์ เนตรแสง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายทองใบ ผาภูเวียง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายทัด อาชนะชัย
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจิราภรณ์ เหี้ยมเหิน
บ้านห้วยเวียงงาม

นางบุณเส็ง ทองเมือง
บ้านห้วยเวียงงาม

นางหนูเพียร สิงห์ทองลา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจันทร์สี วงสีสา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางพาส บัวระภา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางประมวล บุญชัย
บ้านห้วยเวียงงาม

นางค้ำ คำมะนาถ
บ้านห้วยเวียงงาม

นางบุญเฮือง แก้วสว่าง
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจันทเกษ วงษา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางประจิต โสมัตนัย
บ้านห้วยเวียงงาม

นายบุญทัน มงคล
บ้านห้วยเวียงงาม

นายสมหมาย ภูผิวผา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางสุคล พิมพ์จันทร์
บ้านห้วยเวียงงาม

นายทองพูน ทองเมือง
บ้านห้วยเวียงงาม

นายณรงค์ชัย เวียงคำ
บ้านห้วยเวียงงาม

นายพลอย ลีปอพาน
บ้านห้วยเวียงงาม

นายบรรจง วงสีสา
บ้านห้วยเวียงงาม

นางจงจิตร สุริโย
บ้านห้วยเวียงงาม

นางอินทรี สุนนท์
บ้านนาเมืองทอง

นางอรนุช นามวงษ์
บ้านนาเมืองทอง

นางขวัญใจ ธิลา
บ้านนาเมืองทอง

ด.ต.หญิงสุรชัย แสงคำ
บ้านนาเมืองทอง

จ.ส.ต.ศรัญยู ศรีวิวัฒน์
บ้านนาเมืองทอง

พ.ต.ต.สุกำธร อ่อนผิว
บ้านนาเมืองทอง

นายเฮ่ง สายโสธร
บ้านนาเมืองทอง

นางบัววัน นะตะพรม
บ้านนาเมืองทอง

นางภาณี ทิพย์อาสน์
บ้านนาเมืองทอง

นางบัวลอง ไทยขันธ์
บ้านนาเมืองทอง

นายบุญเรียง พันพรม
บ้านนาเมืองทอง

นายบุญธรรม ปะวะรัง
บ้านนาเมืองทอง

นางหนูรัตน์ สุนนท์
บ้านนาเมืองทอง

นายจำปา สุนนท์
บ้านนาเมืองทอง

นายหา ชาหล่อน
บ้านนาเมืองทอง

นางปาริชาติ เชื่อจับคำ
บ้านนาเมืองทอง

นางแนม เกิดไทย
บ้านนาเมืองทอง

จ.ส.ต.สุเมธ วันโส
บ้านนาเมืองทอง

นางสมบัติ เครือศรี
บ้านนาเมืองทอง

นางหนูนิน พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

นายบวร ทิพย์อาสน์
บ้านนาเมืองทอง

นางดวงดาว โสดา
บ้านเทพภูเงิน

นายหมั่น บุตรน้อย
บ้านนาเมืองทอง

นางสำราญ พานอนันต์
บ้านนาเมืองทอง

นายอำพร ประเสริฐสุข
บ้านเทพภูเงิน
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login