บ้านนาชมภู

ประวัติความเป็นมา

    บ้านนาชมภู หมู่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งได้มีราษฎรจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อพยพครอบครัวเข้าให้ทำมาหากิน และประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำไร่ ทำนา โดยเข้าไปจับจองที่ดินในพื้นที่ตำบลบ้านก้อง ห่างจากบ้านก้อง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นเป็นต้นมาได้มีราษฎรอพยพเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
    เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้มีราษฎรอพยพเข้ามาจับจองที่ดินเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงได้มีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

    ลักษณะภูมิประเทศ
    เป็นที่ราบทุ่งนาใกล้เชิงเขา มีลำห้วยธรรมชาติ

    อาชีพ
    ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น ทำสวน เช่น ผลไม้ ยางพารา เป็นต้น และทำนา

    การคมนาคม
    ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 120 กิโลเมตร

    ประชากร
    จำนวนประชากร 397 คน จำนวนครัวเรือน 125 ครัวเรือน

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login