บ้านนาเมืองทอง

ประวัติความเป็นมา

    บ้านนาเมืองทอง หมู่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีนายสวาท ทิพย์อาสน์ และนายคูณ ทิพย์สาสน์ ได้อพยพมาจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อจับจองที่ทำมาหากินเนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยโป่ง ซึ่งจะมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และเป็นที่ราบเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยิ่ง จึงได้ชักชวนเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ทำกินในบริเวณใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน
    เมื่อประมาณ พ.ศ. 2530 แต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่า บ้านนาทอง เนื่องจากชาวบ้านมาร่อนหาทองคำ ซึ่งมีมากพอสมควร ต่อมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านนาเมืองทอง

 

    ลักษณะภูมิประเทศ
    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน และเป็นภูเขา เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

    อาชีพ
    ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ทำสวน เช่น ผลไม้ ยางพารา เป็นต้น ทำนา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป

 

    การคมนาคม
    ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 130 กิโลเมตร

    จำนวนประชากร
    จำนวนประชากร 455 คน จำนวนครัวเรือน 136 ครัวเรือน

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login