โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน

ความเป็นมา

ตั้งอยู่ที่บ้านเทพภูเงิน หมู่ 7 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นชุมชนที่ยังไม่จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย เดิมชื่อชุมชนห้วยมะค่าพึง เป็นชุมชนที่ฝากการปกครองขึ้นตรงต่อบ้านนาเมืองไทย หมู่ที่ 7 ราษฎรที่เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำทรงตอนบน ตามโครงการพระราชดำริ โดยทางราชการเป็นผู้จัดสรรที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา ปัจจุบันผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนไปศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย ห่างจากชุมชนเทพภูเงิน 12 กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะฤดูฝน มีปัญหาการขาดเรียนทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อเดือนมกราคม 2548 คณะกรรมการชุมชนเทพภูเงิน นำโดย นายภาณุพงศ์ ภัทรคนงาม ได้ยื่นเรื่องต่อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เข้ามาจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครอง ในเบื้องต้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจและรายงานข้อมูลไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 4 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งทั้งสองส่วนได้พิจารณาให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เข้าไปดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับที่กำหนด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อนุมัติวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไปการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้จัดข้าราชการตำรวจเข้าไปทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงินจำนวน 5 นาย โดยมอบหมายให้ จ่าสิบตำรวยสุครีพ โพธิ์ชัย ทำหน้าที่ครูใหญ่ เข้าดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยใช้ที่ดินของนายภาณุพงศ์ ภัทรคนงาม และได้รับความร่วมมือจากราษฎรชุมชนเทพภูเงินทุกคน ได้สละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ได้ทำการเรียนการสอนและจัดหาโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ครู ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 โดยนายพิทยา สุนทรวิภาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ เป็นนักเรียนชาย 32 คน นักเรียนหญิง 19 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2549 คุณย่าสง่า ขจรศิลป์ และคุณสนอง ขจรศิลป์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารเรียน โดย พ.ต.ท.บุญชิต อักษร ผกก.ตชด. 24 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินที่ชุมชนเทพภูเงินกันไว้เป็นที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน จำนวน 25 ไร่


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2550 ได้ทำพิธีรับ – มอบอาคารเรียน โดย คุณย่าสง่า ขจรศิลป์พร้อมครอบครัวเป็นผู้มอบ มี พล.ต.ต.อัตถกิติ ผลชอบ ผู้บังคับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 เป็นประธานในการรับมอบ ในฐานะผู้แทน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน

การติดต่อ

ที่อยู่ บ้านเทพภูเงิน หมู่ 7 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

แผนที่เดินทาง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login