Find us:Information Science, Udon Thani Rajabhat University 64 Thaharn Road, Muang, Udon Thani 41000, Thailand
042-211040-59 ext. 1610

UDONTHANI RAJABHAT UNIVERSITY

ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

OUR SERVICES

Information Science UdonThani Rajabhat University

1

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เรียน 128 หน่วยกิต

1

บริการวิชาการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการและเผยแพร่สารสนเทศสู่ท้องถิ่น สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1

ศิลปะวัฒนธรรม

สนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

1

วิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ให้ก้าวทันสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

1

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในรูปแบบออนไลน์ ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

1

ประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในปี 2563 ด้วยคะแนน 3.56

Bachelor's degree

เป็นผู้นำในการผลิตนักจัดการสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องของตลาดแรงงานในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ตัวอย่างรายวิชา

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการความรู้ในองค์กร การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ ฯลฯ

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

นักจัดการสารสนเทศ นักจัดการระบบสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักจัดการฐานข้อมูล นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ และอาชีพอื่น ๆ ทางด้านสารสนเทศ

OUR EVENTS

Information Science UdonThani Rajabhat University

LATEST NEWS

Information Science UdonThani Rajabhat University

สิงห์-ราชภัฏ "ปันน้ำใจ ร่วมมือกันสร้างรอยยิ้ม"

2018-09-10 12:35:26 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

   7-8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรมอาสาสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครง

กิจกรรมไหว้ครู เชิดชูคุณธรรมและกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา

2018-09-03 14:30:44 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

   6 กันยายน 2561 ณ ห้องโกเมน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมไหว้ครู เชิดชูคุณธร

กิจกรรมอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่

2018-09-03 14:30:23 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

   4 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

Homeroom: ทุกชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

2018-09-03 14:28:31 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

29 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อพบปะพูด