ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากเวลาว่างได้มาถักไม้กวาด ได้ฝึกทำไม้กวาดโดยการปฏิบัติและการสังเกต จนทำให้ชำนาญในการทำไม้กวาดดอกหญ้า

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.นำไม้ไผ่ผ่าปลายให้แยกสำหรับสอดเชือก
 2.ใช้เชือกไนล่อนร้อยสอด ผูกเข้ากับปลายไม้ไผ่ที่ผ่าแยก
 3.นำดอกแขมมาหุ้มรอบปลายไม้ไผ่ใช้เชือกผูกให้เป็นชั้นๆ
 4.ใช้เหล็กแหลมแทงแบ่งดอกแขมเป็นส่วนๆ แล้วใช้เชือก แล้วผูกให้แน่น
 5.แบ่งดอกแขมเป็นกองเล็กๆ นำมามัดรอบปลายไม้ไผ่โดยใช้เชือกไนล่อนร้อยสอด
 6.ตัดแต่งส่วนโคนของดอกแขมที่เหลือให้เรียบร้อยสวยงาม
 7.ถักเชือกไนล่อนหุ้มดอกแขมมาจนถึงด้ามไม้ไผ่
 8.นำชันและน้ำมันก๊าดผสมกัน ทาส่วนที่ถักเชือกกับดอกแขมเพื่อให้ติดทนทาน ใช้เวลาการทำ 1 ชั่วโมง / 1 ด้าม

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ดอกแขม
 - ชัน
 - น้ำมันก๊าด
 - เหล็กแหลม
 - เชือกไนล่อน
 - ไม้ไผ่

การเรียนรู้
เรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เรียนรู้โดยจากสังเกตคนในหมู่บ้านและทดลองปฏิบัติและลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ใช้เวลาในการเรียนรู้ 2 วัน ภูมิปัญญานี้ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประโยชน์ในครัวเรือน

การถ่ายทอด

ถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน และผู้ที่มีความสนใจ สามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นแบบอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ทักษพร ไชยนาม,น.ส.ศิริพร วระวงศ์,น.ส.ภารดี ศรีบัวน้อย วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นายทองเรียน คุณต่าย
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login