ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

ในหมู่บ้านมีหญ้าดอกแขม อยู่มากมายจึงคิดที่อยากจะเอามานำไม้ไกวาด ประกอบกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่มีการทำไม้กวาดดอกแขมกันอยู่มาก สามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมได้ ตนเลยอยากที่จะทำบ้าง

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.นำดอกหญ้ามาตากแดด 2-3 วัน
 2.นำดอกหญ้ามาตีกับพื้น เพื่อให้ดอกหญ้าหลุดออก
 3.ใช้มีดบากปลายไม้ข้างหนึ่งของไม้ที่จะทำไม้กวาด มันปลายเชือกตามลอยที่บาก ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยกับเข็มถัก
 4.จับดอกหญ้าเป็นกำเล็กๆ ใช้เข็มสอดผ่านกำดอกหญ้ารัดเชือกให้แน่น
 5.ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาการทำ 5-7 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ดอกแขม
 - ไม้ไผ่ รมควัน
 - เชือก

การเรียนรู้
เรียนรู้จากพี่สาว โดยจากการสังเกต สอบถาม และนำมาปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 15 วัน ภูมิปัญญานี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายในครอบครัวได้ และเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน และผู้ที่มีความสนใจ สามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นแบบอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.วันวิสา ทำมา,น.ส.ธิดารัตน์ ประทุมชัย,น.ส.ศิรภัสสร วรรณชัย วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นางสาวอรัญญา นามวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login