นางสาวอรัญญา นามวงษ์

นางสาวอรัญญา นามวงษ์
เกิด : 22 มิถุนายน 2536
อายุ : 23
ที่อยู่ : 549 หมู่ที่ 7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ทำไร่
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login