แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

» ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
ภูมิปัญญา : ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางจันทร์สี วงสีสา ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» น้ำหมักชีวภาพ
ภูมิปัญญา : ด้านเกษตรกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายทองพูน ทองเมือง ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
» กระติ๊บข้าว
ภูมิปัญญา : ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นายบุญธรรม ปะวะรัง ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» นวดแผนไทย
ภูมิปัญญา : ด้านแพทย์แผนไทย กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ปราชญ์ : นางแจ้ง ลุคเชษฐ์ ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
» ฮีต 3 บุญข้าวจี่ (เดือนสาม)
ภูมิปัญญา : ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
ปราชญ์ : นายจำปา สุนนท์ ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง
» กองทุนเงินล้านบ้านนาชมภู
ภูมิปัญญา : ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,
ปราชญ์ : นายถวิล นามวิชัย ชุมชน : บ้านนาชมภู

แนะนำปราชญ์ชาวบ้าน


นายสมาน สอนเต็ม
บ้านเทพภูเงิน

สืบค้นข้อมูล

สืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้

สืบค้นจากหมู่บ้าน
เลือกประเภทการสืบค้น© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login