นายจันเรียน ดีลุนชัย

นายจันเรียน ดีลุนชัย
เกิด : 13 พฤษภาคม 2507
อายุ : 52
ที่อยู่ : 229 หมู่ 7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.)
อาชีพ : ช่างไม้
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login