นายนิยม ทศแสง

นายนิยม ทศแสง
เกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2513
อายุ : 46
ที่อยู่ : 278 หมู่ 7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ทำสวนยาง
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login