นายประยุทธ เสี่ยนผักแว่น

นายประยุทธ เสี่ยนผักแว่น
เกิด : 25 เมษายน 2508
อายุ : 51
ที่อยู่ : 235 หมู่ 7 บ้าน เทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ทำไร่, ทำนา
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login