นายปราโมทย์ พยุงวงษ์

นายปราโมทย์ พยุงวงษ์
เกิด : 15 สิงหาคม 2507
อายุ : 52
ที่อยู่ : 219 หมู่7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login