นางพิมลรัตน์ ชนะพันธ์

นางพิมลรัตน์ ชนะพันธ์
เกิด : 15 กรกฎาคม 2512
อายุ : 47
ที่อยู่ : 308 หมู่ 7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : รับจ้างกรีดยาง
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login