นายภานุพงศ์ ภัทรคนงาม

นายภานุพงศ์ ภัทรคนงาม
เกิด : 6 กุมภาพันธ์ 2503
อายุ : 56
ที่อยู่ : 243 หมู่ 7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มศ. 5
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login