นายพุทธ โพธิ์วงค์

นายพุทธ โพธิ์วงค์
เกิด : 27 มกราคม 2523
อายุ : 36
ที่อยู่ : 134 หมู่ 8 บ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.)
อาชีพ : ช่างไม้
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login