นายทองอ่อน บุตตะมะ

นายทองอ่อน บุตตะมะ
เกิด : 6 เมษายน 2508
อายุ : 51
ที่อยู่ : 104 หมู่8 บ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ทำไร่
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login