นายประยูร คำโคตรสูน

นายประยูร คำโคตรสูน
เกิด : 23 สิงหาคม 2513
อายุ : 46
ที่อยู่ : 113 หมู่ที่ 8 บ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ : รับจ้างทั่วไป
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login