นายน้อย โพธิ์วงค์

นายน้อย โพธิ์วงค์
เกิด : 4 มิถุนายน 2490
อายุ : 69
ที่อยู่ : 72 หมู่ 8 บ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.)
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านนาชมภู
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login