นางสาธินี จันทร์ภิรมย์

นางสาธินี จันทร์ภิรมย์
เกิด : 18 มิถุนายน 2506
อายุ : 53
ที่อยู่ : 56 หมู่ 8 บ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ทำไร่, ทำนา
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login