นางบัวฮอง หาสาง

นางบัวฮอง หาสาง
เกิด : 8 มีนาคม 2494
อายุ : 65
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 8 บ้าน นาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 (กศน.)
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login