นายสมพงษ์ จันทร์ภิรมย์

นายสมพงษ์ จันทร์ภิรมย์
เกิด : 9 สิงหาคม 2403
อายุ : 56
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 8 บ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มศ. 3
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login