นายไพโรจน์ เนตรแสง

นายไพโรจน์ เนตรแสง
เกิด : 6 ตุลาคม 2512
อายุ : 47
ที่อยู่ : 125 หมู่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.)
อาชีพ : ทำนา
ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login