นางหนูรัตน์ สุนนท์

นางหนูรัตน์ สุนนท์
เกิด : 10 เมษายน 2517
อายุ : 42
ที่อยู่ : 226 หมู่ 11 บ้านนาเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 5
อาชีพ : ทำไร่, ทำนา
ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login