jJQaBOcgประทีป ฉัตรสุวรรณ

jJQaBOcgประทีป ฉัตรสุวรรณ
เกิด : 0 มกราคม 2512
อายุ : 47
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ : 1
ชุมชน : 1

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login