นางแนม เกิดไทย

นางแนม เกิดไทย
เกิด : 3 เมษายน 2495
อายุ : 64
ที่อยู่ : 17 หมู่ที่ 11 บ้านนาเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login