นายอำพร ประเสริฐสุข

นายอำพร ประเสริฐสุข
เกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2512
อายุ : 47
ที่อยู่ : 182 หมู่ 7 บ้านนาเมืองไทย ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login