อนุรักษ์ป่าไม้

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากตั้งแต่เกิดมาก็อยู่กับป่า เห็นป่า และมีวิถีชีวิตกับป่ามาตั้งแต่เด็กๆ เลยคิดที่จะอนุรักษ์ป่าเอาไว้ เพื่อให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำให้ฝนตกตามฤดูกาล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน/วิธีการ
 1. ขอเมล็ดพันธุ์จากเกษตรอำเภอ
 2. นำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ปลูกตาไหล่ทางขึ้นภูเขา ใช้เวลาในการทำ 3 ชั่วโมง

วัสดุ/อุปกรณ์
 - เมล็ดพันธุ์
 - เสียม
 - มีด 
 - จอบ

ความเชื่อ
ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษว่าให้อนุรักษ์ป่า เพราะป่าคือชีวิตของคนในชุมชน

การเรียนรู้
เรียนรู้มาจากครอบครัว โดยจากการสังเกต ฟัง และนำไปปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 วัน ภูมิปัญญานี้สามารถช่วยให้อากาศบริสุทธิ์สภาพแวดล้อมไม่แห้งแล้ง

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน และสมาชิกในครอบครัว โดยการบรรยาย บอกเล่า และปฏิบัติให้ดู

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

การปลูกป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.กวินนา ปานพิมพ์,น.ส.สุภาพร มูลมาตร,น.ส.อุษา มณีวงษ์ วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นายธีรเดช พลทอง
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login