อนุรักษ์ป่าไม้

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

แต่ก่อนก็ไม่เคยอนุรักษ์ป่าเท่าไรนัก พอตนเองมาอยู่กับเพื่อน จึงเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ป่าพื้นนี้ไว้ เนื่องจากป่ามีประโยชน์หลายอย่าง ให้ความร่มรื่น ปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งน้ำ

ขั้นตอน/วิธีการ
 1.วางแผนปรึกษาร่วมกันระหว่างกลุ่ม
 2.คอยเฝ้าระวังและสังเกตป่าไม้ที่จะเกิดไฟรุกราม
 3.ถ้ามีสิ่งที่ผิดสังเกต ไฟป่ามาเตรียมอุปกรณ์ดับไฟ และชักชวนชาวบ้าน
 4.ปฏิบัติตามแนวทางของการดับเพลิง ใช้เวลาในการทำ 4-5 ชั่วโมง

วัสดุ/อุปกรณ์
 - น้ำ
 - ถัง

ความเชื่อ
การรักษาป่าไม้พื้นนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสภาพของดินได้ดี

การเรียนรู้
เรียนรู้จากอ.ป.ภ.ร. อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยจากการสังเกต อ่านหนังสือ สอบถาม และการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน ใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 วัน ภูมิปัญญานี้สามารถทำให้ป่าไม้ไม่เสื่อมโทรม

การถ่ายทอด

ถ่ายทอดให้ลูกหลาน ญาติพี่น้อง ชาวบ้าน โดยการบรรยาย คำบอกเล่า และปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

การปลูกป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.กวินนา ปานพิมพ์,น.ส.สุภาพร มูลมาตร,น.ส.อุษา มณีวงษ์ วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นายรุจน์ ขาวซอย
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login