เซิ้งบั้งไฟ

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เกิดจากการที่ได้เห็นบรรพบุรุษ พ่อแม่ เซิ้งบั้งไฟเดือน 6 แล้วร้องตามทำตาม ตั้งแต่เด็กๆ เติบโตและอยู่กับสิ่งนี้มานาน จึงรับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากพ่อและแม่จนถึงทุกวันนี้ 

ขั้นตอน/วิธีทำ/การฝึกฝน
 1.เรียนรู้จากการจดจำ
 2.ฝึกหัดขับร้องกับกลุ่มเพื่อนและฝึกขับร้องตามอินเตอร์เน็ต

วัสดุ/อุปกรณ์
 -ไม่มี-
 
การเรียนรู้
เรียนรู้จากนายกลม จังหวัดหนองบัวลำภู ใช้วิธีศึกษาจากการสังเกต จดจำ การฟัง การดู ลองปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนรู้ 5-6 เดือน ภูมิปัญญานี้มีคุณค่าด้านการบวงสรวงอ้อนวอนแด่พญาแถน เพื่อขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำไร่ทำนากัน

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจ โดยวิธีการบอกเล่า บรรยาย และแนะนำ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการเซิ้งบั้งไฟ และประเพณี

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านนาชมภู

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เย็น,น.ส.จีรนันท์ หารมน,น.ส.สุพรรษา ปัตภาวะโร วันที่รวบรวม : 2559-03-05
ข้อมูลปราชญ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login