อนุรักษ์ป่าไม้

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากตนเกิดมาอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กๆ จึงทำตามโครงการของนายหลวงเพราะการอนุรักษ์เป็นการช่วยให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำให้ฝนฟตกตามฤดูกาล

ขั้นตอน/วิธีการ
 1.สำรวจพื้นที่เตรียมที่จะปลูกและหาชนิดพันธ์ที่จะปลูก
 2.รวบรวมคนเพื่อที่จะขึ้นไปปลูกป่า
 3.นำชนิดพันธ์ที่ได้ไปปลูกตามสถานที่ที่เตรียมไว้ ใช้เวลาในการทำ 2 ชั่วโมง

วัสดุ/อุปกรณ์
 - พันธ์ไม้
 - ไม้แดง
 - ไม้สัก
 - จอบ
 - เสียม

ความเชื่อ
มันเป็นวงจรของชีวิต ช่วยไม่ให้เกิดโลกร้อน

การเรียนรู้
เรียนรู้จากเกษตรอำเภอ โดยเกษตรอำเภอ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 วัน การศึกษาภูมิปัญญานี้ทำให้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ทำลายป่า

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้ลูกหลาน โดยบอกเล่าบรรยาย พร้อมลงมือปฏิบัติ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

การปลูกป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านนาชมภู

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.กวินนา ปานพิมพ์,น.ส.สุภาพร มูลมาตร,น.ส.อุษา มณีวงษ์ วันที่รวบรวม : 2559-03-06
ข้อมูลปราชญ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login