อนุรักษ์ป่าไม้

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

ป่าไม้เป็นของผืนแผ่นดินไทย เรามาอาศัยผืนแผ่นดินไทยอยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง ไม่ให้สารเคมี ไม่ให้ไฟป่า ไม่ให้คนที่มาบุกรุกป่า เข้ามาใกล้บริเวณป่าไม้ของชุมชน ทำให้มีความคิดที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยการศึกษาหาความรู้จากเอกสาร ตำราต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะไม่มีองค์กร หรือหน่วยงานใดเข้ามาถ่านทอดความรู้ให้

ขั้นตอน/วิธีการ
 1.มีการพูดคุยกับผู้นำของชุมชนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกป่า
 2.มีการพูด การบอกเล่าให้แก่ชาวบ้าน
 3.อยากเชิญชวนให้ชุมชนสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 4.ในส่วนตัวเองนั้นมีการทดลอง การปฏิบัติ อยู่ในที่ดินของตน ใช้เวลาในการทำ 2-3 เดือน

วัสดุ/อุปกรณ์
  - เมล็ดพันธุ์ต้นไม้
  - มีดพร้า
  - จอบ เสียม
  - ถุงเพาะปลูก
  - ดิน
  - น้ำ
  - บัวรดน้ำ

ความเชื่อ
ทำไปแล้วจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ฝนตกต้องตามฤดูกาล

การเรียนรู้
เรียนรู้จากด้วยตัวเอง โดยอ่านจากหนังสือ จดจำ นำไปปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 วัน การศึกษาภูมิปัญญานี้ทำให้ปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้ลูกหลาน ญาติพี่น้อง โดยบอกเล่าบรรยาย พร้อมลงมือปฏิบัติ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

การปลูกป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านนาชมภู

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ชลธิชา ชัยภูมี,น.ส.ขวัญชนก ขันธวิชัย,น.ส.ปาริสา พาพินิจ วันที่รวบรวม : 2559-03-06
ข้อมูลปราชญ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login