อนุรักษ์ป่าไม้

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

การที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนทำให้รักบ้านเกิดเมืองนอน รวมถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ป่า ก็จะทำให้ไม่มีป่าไม้ ไม่มีแหล่งอาหารแก่ชาวบ้านในชุมชน ส่งผลทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา จึงทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่า

ขั้นตอน/วิธีการ
 1.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้
 2.ขุดหลุมเพื่อทำการปลูก
 3.เมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วน้ำต้นกล้าไม้ลงหลุมแล้วนำดินลงกลบหลุมให้เต็ม
 4.รดน้ำต้นไม้ และนำเศษฟางหญ้ามาคลุมบริเวณรอบโคลนต้นกล้าไม้
 5.ดูแลต้นกล้าไม้ให้มีความเจริญเติบโต
 6.เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นก็จะไม่ตัดไม้ทำลายป่า ใช้เวลาในการทำ 2 ชั่วโมง

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ต้นกล้าไม้
 - จอบ เสียม
 - ดิน
 - น้ำ
 - บัวรดน้ำ

ความเชื่อ
การอนุรักษ์ป่าทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักการอนุรักษ์ป่า

การเรียนรู้
เรียนรู้จากกรมป่าไม้ โดยการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือและหน่วยงานต่างๆ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 วัน การศึกษาภูมิปัญญานี้ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักการอนุรักษ์ป่าและมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้ลูกหลาน นักเรียน ชาวบ้าน โดยบอกเล่าบรรยาย พร้อมลงมือปฏิบัติ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

การปลูกป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านนาชมภู

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ชลธิชา ชัยภูมี,น.ส.ขวัญชนก ขันธวิชัย,น.ส.ปาริสา พาพินิจ วันที่รวบรวม : 2559-03-06
ข้อมูลปราชญ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login