หน่อไม้ดอง

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากอยากประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน ในถนอมอาหารเก็บไว้ทาน ประกอบกับมารดามีความชำนาญในการทำ จึงได้คิดริเริ่มที่จะทำอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.ปอกเปลือกหน่อไม้ทิ้ง และล้างให้สะอาด
 2.หลังจากนั้นสับให้เป็นเส้นๆ
 3.ใส่เกลือ และน้ำซาวข้าว
 4.เสร็จแล้วนำหน่อไม้มาใส่ภาชนะปิดให้มิดชิด หมักเอาไว้ 1 อาทิตย์ ใช้เวลาในการทำ 1 สัปดาห์

วัสดุ/อุปกรณ์

 - หน่อไม้สดสะอาด
 - เกลือ
 - น้ำซาวข้าว

การเรียนรู้
เรียนรู้มาจากมารดา โดยให้มารดา ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วตนจึงทำตาม ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้ทำให้ตนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจ โดยการอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำหน่อไม้ดอง และการแปรรูปเป็นอาหาร

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ปิยะนันท์ ใจรักษ์,น.ส.พันธิวา หัสเดชะ,นายณัฐวุฆิ ชำนาญศรี วันที่รวบรวม : 2559-02-21
ข้อมูลปราชญ์


นางอรนุช นามวงษ์
บ้านนาเมืองทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login