มวยไทย

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากครอบครัวของตนเองเป็นนักมวย เรียนจากรุ่นสู่รุ่น และไปเรียนตามค่ายต่างๆ ทำให้มีประสบการณ์มากพอสมควร จึงนำมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนและนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนตระเวนชายแดน เพื่อให้อนุรักษ์ศิลปะประจำชาติสืบต่อไป

ขั้นตอน/วิธีทำ/การฝึกฝน
 1.การฝึกฝน โดยเริ่มจากท่าต่างๆ และขั้นตอนวิธีการต่างๆ
 2.การยืน การออกท่าทาง
 3.วิธีการออกหมัด
 4.วิธีการเตะ
 5.วิธีการตีเข่า
 6.วิธีการตีศอก
 7.และท่าต่างๆ การออกอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก ใช้เวลาในการฝึกฝนมา 3 เดือน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - นวม
 - กระสอบ
 - ผ้าประเจียด (พันมือ)
 - น้ำมันมวย
 - กางเกงมวย
 - ฟันยาง
 - เฮดการ์ด
 - อังเกิล
 - เป้าล่อ
 - มงคล
 - สนับแขน , ขา
 - สนับท้อง
 - ยางรถยนต์
 - เชือกกระโดด
 - เสื้อคลุม
 - วาสลีน

การเรียนรู้
เรียนรู้จากค่ายมวย โดยการสังเกตจากผู้ฝึกสอนในค่ายมวย ใช้เวลาเรียนรู้ 3 เดือน การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้สามารถอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติให้เยาวชนคนรุ่นหลัง

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้นักเรียน เยาวชน และผู้ที่สนใจ โดยสามารถอธิบาย สังเกตต่างๆ จากตน และให้ลงมือปฏิบัติ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการฝึกมวยไทย การออกกำลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพ

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เย็น,น.ส.จีรนันท์ หารมน,น.ส.สุพรรษา ปัตภาวะโร วันที่รวบรวม : 2559-02-21
ข้อมูลปราชญ์


พ.ต.ต.สุกำธร อ่อนผิว
บ้านนาเมืองทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login