ทอเสื่อ

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

มีความสนใจในการทอเสื่อเพราะในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอสื่อเป็นอาชีพเสริม จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทอสื่อ เพื่อจะได้ยึดเป็นอาชีพหลักของตน เพราะรายได้ค่อนข้างดี และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.นำต้นกกที่คัดแล้วมาสอยเป็นเส้นเล็ก และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
 2.เมื่อแห้งแล้วก็มาทำการย้อมสีตามที่ต้องการ
 3.นำเชือกในลอนสำหรับทอเสื่อมาโยงใส่ฟืมจนเสร็จ
 4.นำเส้นกกที่ย้อมสีตามจนแห้งแล้วนำมาทอเสื่อลายขิดตามต้องการ
 5.พอทอเสร็จก็ตัดแล้วหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดเพื่อให้สีไม่ออก
 6.หลังจากนั้นก็นำมาเก็บในที่ร่ม ใช้เวลาการทำ 1-2 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ไม้ไผ่ติดหุ้งสาด
 - ไม้ไผ่
 - อัก-ฟืม
 - ไม้สอด
 - กก
 - สีย้อมผม
 - เชือกไนลอนเล็กสีเหลือง

การเรียนรู้
เรียนรู้จากบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมา โดยเริ่มสังเกต จดจำ และปฏิบัติใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน ภูมิปัญญานี้มีคุณค่าในเรื่องความประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทอเสื่อ การย้อมสี การปลูกและเก็บต้นกก

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ทักษพร ไชยนาม,น.ส.ศิริพร วระวงศ์,น.ส. วันที่รวบรวม : 2559-02-20
ข้อมูลปราชญ์


นางน้อย สุนนท์
บ้านนาเมืองทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login